තිලක්ෂණ තිළිණ.
077 1 615 415 (9AM - 5PM). ඇමතුම් සඳහා ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ උදෑසන 9 සිට පස්වරු 5 දක්වා පමණි.

Address:
T T Bandaranayake
Shanthi Mawatha
Sapugasthenna
Kalagedihena