Omex TC-88 Tone Changer
omex tc-88 tone changer
මෙම උපකරණය roland xp-80/60 හි පවතින ආකාරයට tone මාරු කිරීමට සකස්කර ඇත. more..
Omex TC-2 Tone Changer
omex tc-2 tone changer
මෙම උපකරණය roland xp-80/60 හි පවතින ආකාරයට tone මාරු කිරීමට සකස්කර ඇත. more..
Omex Integra Tone Changer
omex integra tone changer
මෙම උපකරණය Roland Integra-7 Module සඳහා ගැලපෙන ආකාරයට නිපදවා ඇත. more..
Omex JV-Tone Changer
JV-35, JV-50 පවතින ආකාරයට සුවිච සහිතව නිර්මාණය කර ඇත. more..